Jan 15, 2016

Lake City Skytrain Station, Burnaby BC